کد پیگیری سفارش

چناچه بعد از تراکنش نتوانسته اید فرم مشخصات را تکمیل کنید با استفاده از کد رهگیری که پس از پرداخت هزینه ذخیره کرده اید مراحل ثبت را ادامه دهید

چنانچه به هر دلیلی نتوانستید فرم مشخصات سفارش را تکمیل نمایید ،با استفاده از کد رهگیری مراحل ثبت را از طریق این صفحه ادامه دهید.